Courtier и JCB стартираха съвместната си партньорска игра в социалните мрежи, където трима късметлии ще спечелят ваучери на стойност 300 лв. Играта ще бъде с продължителност през целия месец февруари (01.02.2022 г - 28.02.2022 г), а победителите ще бъдат изтеглени и обявени на 02.03.2022 г, чрез томбола на живо в социалните мрежи на двата бранда.


Как да участвате?

Бързо и лесно ще имате възможност да се включите в съвместната игра на JCB и Courtier.

Условията на играта са изключително опростени. Закупете инструмент по Ваш избор от гамата на JCB без значение от обекта, от който ще вземете продукта и го регистрирайте в сайта ни, за да задействате гаранционния му период или сключете нова застраховка “Гражданска отговорност” (на една вноска), “Каско” или “Имуществена застраховка” по време на посочения по-горе период. Готово! Вече участвате в томболата.


Как ще може да използвате ваучерите?

Наградите, които можете да спечелите, са 3 ваучера х 300 лв, които ще можете да използвате по избор за:

- Електроинструменти и аксесоари с марка JCB по избор

- Ваучер за застраховка по избор от Courtier


Не пропускайте възможността да опитате късмета си! Пожелаваме успех на всички!

Официални условия

1. Организатор и изпълнител на играта

1.1. Facebook играта „JCB-Courtier“ (наричана по-долу „Играта“) се организира от “АДН инструменти и аксесоари” ЕООД, ул. „Осогово“ № 81, София 1303, България, Булстат 203200008, дружество, представлявано от Атанас Димитров Атанасов („Организатор“).

1.2. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на Facebook страницата: https://www.facebook.com/jcbtoolsbulgaria/ („Официални правила“).

1.3.Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата: https://www.facebook.com/jcbtoolsbulgaria/.


2. Територия и период на провеждане на ИГРАТА

2.1.Играта се организира и провежда на територията на Република България.2.2. Играта стартира на 01.02.2022 г. и ще продължи до 28.02.2022 г., 23:59 часа (българско време).


3. Право на участие

3.1. В тази игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършени до 02.03.2022 г. включително, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. В настоящата игра НЕ могат да участват служители на фирми “АДН инструменти и аксесоари” ЕООД и „Кортиер” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

3.2. В Играта могат да участват физически лица, които са извършили валидна регистрация в уебсайта на “АДН инструменти и аксесоари” ЕООД на интернет адрес: https://my-jcb.tools/ или са закупили едно от изброените: застраховка Еднократна Гражданска отговорност, Автокаско или Имуществено застраховане през застрахователен брокер Кортиер ЕООД.


4. Механизъм на Играта

4.1. Организаторът публикува пост, обявяващ началото на играта, на страницата https://www.facebook.com/jcbtoolsbulgariа/ , както и https://www.facebook.com/CourtierBulgaria/ . Всеки, който желае да участва в промоцията, следва да изпълни правилно условието, зададено в описанието на поста от 01.02.2022 г. Условието е да бъде закупен инструмент с марката JCB, както и регистриран за 3-годишна гаранция през уебсайта: https://warranty.my-jcb.tools/ в периода на играта. Също така условие за участие е сключване на застраховки Еднократна Гражданска отговорност, Автокаско или Имуществено застраховане през застрахователен брокер Кортиер ЕООД, както и одобрена и подписана от клиента оферта за Имуществено застраховане.

4.2.Всеки може да участва само веднъж в играта.


5. Награда. Теглене и получаване на наградата

5.1. Наградите са: 3 бр. ваучери на стойност 300 лв. всеки.

5.2.Не се допуска размяна на Наградите срещу паричната им равностойност.

5.3. Тегленето на наградите 3 ваучера на стойност 300 лв. всеки се извършва от комисия, която избира 3 печеливши.

5.4. Томболата пред комисия ще бъде заснета под формата на аудио-визуално произведение, публикувано на живо в страниците https://www.facebook.com/jcbtoolsbulgariа/ , както и https://www.facebook.com/CourtierBulgaria/. Журито ще определи печелившите.

5.5. Спечелилите участници ще бъдат обявени на Facebook страницата https://www.facebook.com/jcbtoolsbulgariа/ , както и https://www.facebook.com/CourtierBulgaria/ на 02.03.2022 г. до 23:59 часа (българско време).

5.6. Печелившите участници трябва да попълнят своите данни в специално създадена форма, която ще им бъде изпратена на лично съобщение след края на Играта. Печелившите участници следва да попълнят данните си за доставка, които включват: три имена (име, презиме, фамилия), телефон за връзка и адрес за доставка.

5.7. Ако изтеглен победител не потърси наградата си в 5 (пет) дневен срок, Организаторът си запазва правото да я предостави на друг изтеглен участник, определени по същия начин от Организатора.

5.8. Не се допуска размяна на награда срещу пари или други изгоди.

5.9. Наградите се получават чрез куриер на посочените от победителите адреси.


6. Отговорност

6.1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до Facebook страницата https://www.facebook.com/jcbtoolsbulgariа/ , както и https://www.facebook.com/CourtierBulgaria/, невъзможност за публикуване на съдържание на същата страница, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Играта. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.

6.2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на Facebook страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

6.3. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.


7. Приемане, изменение и допълнение на официалните правила на Играта.

Включвайки се в Играта, участниците се съгласяват с описаните правила, наричани тук за краткост „Официални правила“ или „Правила“. Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на Facebook страницата https://www.facebook.com/jcbtoolsbulgariа/ , както и https://www.facebook.com/CourtierBulgaria/.


8. Защита на личните данни

8.1. Организаторът на промоцията е регистриран по реда на Закон за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни и се задължава да защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство в областта.

8.2. Включвайки се в промоционалната игра на Организатора, участниците се съгласяват доброволно да предоставят свои лични данни.

8.3. Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в промоционалната кампания са следните: фейсбук име на участника в промоцията, три имена на печелившите в промоцията (име, презиме, фамилия), адрес за доставка, имейл адрес и телефон за връзка на печелившите.

8.4. Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

8.4.1. Администриране на промоционалната кампания;

8.4.2. Идентификация на печелившите и осъществяване на контакт с тях, с цел получаване на наградата;

8.5. Организаторът има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

8.6. Участниците, ненавършили 18 години, следва да известят и получат разрешение от своите родители или други възрастни, които са техни законни представители, за участието си в промоционалната игра и за предоставянето и ползването на техните данни съгласно настоящия раздел. С регистрацията си за участие в Промоцията лицата, ненавършили 18 години, декларират и гарантират, че са известили и получили това съгласие на своите родители или други техни законни представители.

8.7. С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Общи условия участникът декларира изрично:

8.7.1. че предоставя свои собствени лични данни;

8.7.2. че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра;

8.7.3. изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите и съобразно условията, посочени в същите.

8.8. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея.

8.9. Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

8.10. Организаторът определя ясни и прозрачни процедури за обработване на лични данни, както и следи за периодичното ревизиране на процесите на обработване и нуждата от тях.

8.11. Организаторът ще обработва личните данни за следните срокове и съответно унищожава след края на този период, а именно при идентификация на печелившите – 5 год., считано от първи януари на годината, следваща годината на промоцията.

8.12. Личните данни на участвалите, но неспечелили участници, се унищожават след края на промоцията.

8.13. В срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на наградите от всички спечелили по т. 5, публикацията оповестяваща играта ще бъде премахната.

8.14. Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната кампания на Организатора има право на:

8.14.1. информация за процесите на обработка;

8.14.2. достъп до обработваните лични данни;

8.14.3. преносимост на личните данни;

8.14.4. коригиране на неточни данни;

8.14.5. ограничаване на обработването;

8.14.6. възражение за обработването пред Организатора, КЗЛД или компетентния съд;

8.14.7. изтриване на личните му данни (право да бъдеш забравен);

8.15. Упражняването на посочените в настоящата глава права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице посредством подаване на заявление на следните адреси на организатора: “АДН инструменти и аксесоари” ЕООД, ул. „Атанас Хранов“ № 71, както и на имейл office@my-jcb.tools, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция.

8.16. В случай че спечелилият награда участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда или откаже да декларира с подписите си получаването на информацията и данните, съдържащи се в документите, съпътстващи предаването на наградата, то “АДН инструменти и аксесоари” ЕООД има право да откаже предоставянето на съответната спечелена награда, както и да я предостави на друг участник в играта.


9. Предсрочно прекратяване на Играта

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това във Facebook страницатa https://www.facebook.com/jcbtoolsbulgariа/ , както и https://www.facebook.com/CourtierBulgaria/.


10.Други

10.1. С включването си в Играта, всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.

10.2. С включването си в Играта, всеки участник приема Facebook името му да бъде публикувано на Facebook страницата https://www.facebook.com/jcbtoolsbulgariа/ , както и https://www.facebook.com/CourtierBulgaria/.

10.3. Участниците могат да се свържат с Организатора чрез лично съобщение във Facebook страницата https://www.facebook.com/jcbtoolsbulgariа/ , както и https://www.facebook.com/CourtierBulgaria/.

10.4. Тази Игра ще бъде спонсорирана във Facebook. С включването си в нея участниците предоставят информация на Организатора, а не на Facebook.

10.5. Организаторът си запазва правото да извършва таргетиране на аудиторията във Facebook изцяло по свое собствено усмотрение.


Дата: 27.01.2022 г