МЕНЮ
Your Cart

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАЕМАНЕ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД

За наемане на машини и оборудване е необходимо да  представите  пълномощно,  в случай че заявката е подписана от лице, което не е вписано в търговския регистър по фирменото дело на клиента.

Ако няма други предварителни условия между „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД и  компанията -наемател, то всеки наемател е длъжен да внесе  депозит в размер на 30% от стойността на инструмента като нов,  и този депозит се връща след връщане на наетия инструмент в изправен и  окомплектован вид, както е била получен.

Инструментът  се приема от обучен наемател или пълномощник от склад на „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД.

Срокът за наемане започва да тече от деня, за който е сключен договора и свършва в деня, в който се  връща от наемателя на „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД. 

Доставката на машината става за сметка на наемателя. При получаване наемателят проверява окомплектовката и изправността на машината. При констатиране на непълноти и неизправности наемателят незабавно прави рекламация. Дължимите суми за наем, липси, ремонт, почистване и др.се приспадат от гаранцията.

Заявка за наемане, респективно удължаване на срока за наем,  се прави не по-късно от 3 дни преди изтичане на договорения срок.В противен случай договорът се счита прекратен и наемателят е длъжен да върне машината.

Наемателят се задължава да се грижи за машината като добър стопанин, да я използва по предназначение, като спазва точно указанията за обслужване и поддържане. В случай, че по време на наемния период възникнат повреди, те се от-страняват единствено от  „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД, за сметка на наемателя. Всички разходи по експлоатацията, поддържането в изправност, включително за резервни и бързоизносващи се части са за сметка на наемателя.

Изключват се всякакви претенции от страна на наемателя относно промени в договора за наем след подписването му, както и отстъпки в цените, едностранно прекратяване на договора от страна на наемателя, както и претенции за нанесени  щети от къкъвто и да е характер, претенции за обезщетение при щети, възникнали пряко от неизправната работа на наетата вещ или претенции за пропуснати ползи, напр. липса на подходяща вода, ел.захранване, студ, празници и др. подобни.

Наетата машина се връща изправна в почистен вид. Разходите за евентуално привеждане на машината в изправност и/или за почистването й се протоколират при получаване и се носят от наемателя.

Наемателят декларира адреса, където ще се използва машината за което с подписва протокол м/у наемателя и АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД. Промяна на нейното местонахождение може да става само чрез писменно съгласуване с АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД. Не се допуска без съгласуване с АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД наемните вещи да се преотстъпват за ползване или съхранение от трети лица.

Наемателят се задължава за пази наемната вещ от посегателство от трети лица и незабавно да уведомява АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  за влезли в сила изпълнителни действия от съдебните органи спрямо наемателя. Всички разходи от АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД за запазване на правото си на собственост върху наемната вещ по време на наемния период се носят от наемателя. Наемателят носи всички рискове при повреждане или кражба на наемната вещ, за което незабавно уведомява АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД.  Ако наемната вещ бъде загубена или повредена до невъзможност да се ремонтира до вида, в който е отдадена под наем, наемателят заплаща цялата стойност на машината и оборудването, фиксиранa в ДОГОВОРА ЗА НАЕМ, подписан между двете страни.

АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД или упълномощени от него лица имат право да проверяват състоянието на наетата вещ.

АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  има право едностранно да прекрати договора, ако установи, че наемателят не спазва условията на договора или   наемателят забави плащане, като без предизвестие АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  може да вземе наетата вещ, при което наемателят е длъжен да окаже пълно и незабавно съдействие за връщане и  наетата вещ. При нежелание от страна на наемателя да върне машината  и не окаже пълно съдействие за нейното взимане от АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД , наемателят дължи всички разходи за нейното принудително изземване, както и наема за периода до връщането на машиата, независимо колко време е използвал наетата вещ.

За всички неуредени в договора за наем въпроси се прилагат разпоредбите на действащото гражданско законодателство. При правна несъвместимаст на някои клаузи от договора останалите клаузи остават в сила. Промени в договора се правят само в писменна форма. Устните уговорки нямат правна сила.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАЕМАНЕ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ са вписани в Договор за Наем , който се изготвя и подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна , заедно с  Приемо-предавателеният протокол , който представлява неразделна част от Договора за Наем.